Fosforna kiselina

Fosforna kiselina je strateški proizvod Elixir Prahova. Mogućnost samostalnog kontrolisanja sastava fosforne kiseline kao osnovne sirovinske komponente predstavlja ključ uspeha Elixir Prahova i definiše razvoj kompanije u pravcu daljeg prečišćavanja fosforne kiseline u soli feed, tehničkog i food kvaliteta.

Fosforna kiselina se proizvodi u IHP Prahovo od 1978. godine po dihidratnom postupku francuske firme „Rhone – Poulenc“. Razlaganje sirovih fosfata (kalcijumfluoroapatita) vrši se koncentrovanom sumpornom kiselinom pri čemu nastaje fosforna kiselina sadržaja 30% P2O5 i kalcijum-sulfat dihidrat (CaSO4*2H2O).

Proizvedena 30% kiselina se nakon procesa desaturacije i dekantacije koncentriše vakuum isparavanjem, do kvaliteta max 54% P2O5. Fosforna kiselina je trobazna kiselina uljaste koegzistencije, boje u zavisnosti od vrste fosfata od svetlo zelene do mrke, meša se sa vodom u svim odnosima.