Kontrola kvaliteta

Elixir Prahovo poseduje sledeće standarde:

ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom
ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta životnom sredinom
OHSAS 18001:2007 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

Sva investiciona ulaganja u proizvodne kapacitete Elixir Prahova, kao i planirana investiciona ulaganja u narednom periodu, su između ostalog i u funkciji zaštite životne sredine. Elixir Prahovo teži ka tome da sva predložena rešenja u investicionim projektima moraju biti u skladu sa preporukama u referentnim dokumentima o najboljim dostupnim tehnikama (BREF Dokumentima) relevantnim za proces prizvodnje i aktivnosti u Elixir-u Prahovo, kao i sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine.

PROJEKTI I INVESTICIONA ULAGANJA: 

 • Ulaganje u postojeći pogon za proizvodnju fosforne kiseline;
 • Izgradnja energane na ugalj za proizvodnju suvozasićene pare za potrebe proizvodnih pogona;
 • Ulaganje u rekonstrukciju postojećih skladišnih kapaciteta, transportnih sistema i nabavka novih linija za pakovanje gotovih proizvoda;
 • Ulaganje u rekonstrukciju postojećeg pogona za proizvodnju NPK đubriva;
 • Ulaganje u rekonstrukciju postojećeg pogona za proizvodnju SSP i TSP đubriva (superfosfata i trostrukih superfosfata);
 • Izgradnja novog skladišta sumporne kiseline;
 • Sanacija postojećih tankvana skladišta: fosforne kiseline, sumporne kiseline i amonijaka;
 • Ulaganje u logistiku i infrastrukturu.

Prioritetne aktivnosti i projekti u funkciji zaštite životne sredine:

 • Ugradnja efikasnijih sistema za prečišćavanje otpadnih gasova u svim proizvodnim pogonima Elixir Prahova, radi dovođenja emisija zagađujućih materija na nivo zakonom propisanih vrednosti.
 • Adaptacija postojećeg načina za prečišćavanje otpadnih voda u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o vodama, kao i usklađivanje sa BAT-om (Best Available Techniques).
 • Izgradnja novog skladišta fosfogipsa u skladu sa referentnim BREF dokumentom;
 • Sanacija i remedijacija postojećeg odlagališta fosfogipsa;
 • Sanacija postojećih tankvana i rezervoara za amonijak;
 • Sanacija postojećih tankvana i rezervoara za fosfornu kiselinu;
 • Sanacija postojećih tankvana i rezervoara za sumpornu kiselinu;
 • Izgradnja novog skladišta za sumpornu kiselinu.

CILJ „ELIXIR PRAHOVA“ JE DA SVOJ RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA USKLADI SA PREPORUKAMA U REFERENTNIM BREF DOKUMENTIMA, KAKO BI OSTVARILI SVE POTREBNE USLOVE ZA DOBIJANJE INTERGISANE DOZVOLE. 

Kao poseban cilj se može navesti i stalno poboljšanje i unapređenje upravljanja zaštitom životne sredine radi smanjenja uticaja i degradacije životne sredine.